Arkitekter medudvikler SCALGO Live

Vandkunsten er den første arkitektvirksomhed, der har købt en licens til det interaktive oversvømmelseskort SCALGO Live. Begrundelsen er, at det er et lettilgængeligt og kvalificeret værktøj, der gør det muligt at tænke klimatilpasning ind tidligt i planlægningen. Og så vil tegnestuen gerne være med til at videreudvikle værktøjet.

En lang række kommuner, vandforsyningsselskaber og rådgivende ingeniørfirmaer bruger i dag SCALGO Live til at arbejde med oversvømmelsesrisiko fra hav, vandløb og i lavninger.

Nu er kundekredsen udvidet til også at omfatte en arkitektvirksomhed. Vandkunsten har nemlig som den første tegnestue købt en licens til det interaktive oversvømmelseskort, der gør det muligt at arbejde aktivt med oversvømmelsesrisiko i byplanlægningen. Og dermed også at kvalificere designbeslutninger og tænke klimatilpasningstiltag ind tidligt i processen. 

Søgen efter kvalificerede værktøjer til LAR førte til SCALGO Live

Vandkunstens køb af SCALGO Live er resultatet af en søgen efter lettilgængelige værktøjer til at kvalificere LAR håndtering.

”Klimatilpasning bygger ofte på formodninger om, hvad der er den rette løsning – eller måske rettere bare en løsning. Men det bliver ikke undersøgt, om det nu også er den helt rigtige og bedste løsning for det givne sted. Og slet ikke tidligt i processen, så man faktisk kan nå at få indflydelse på beslutningen”. Sådan siger Thomas Nybo Rasmussen, landskabsarkitekt MAA/MDL og partner i Vandkunsten.

”For (landskabs)arkitekter er det et værktøj og brugerinterface, der er nemt at gå til. Og så kan vi bruge SCALGO Live som et informations- og skitseringsværktøj i forhold til at kvalificere designbeslutninger og videregive, hvilke løsninger, der er bedst i den givne situation. Vel at mærke i den tidlige fase før ingeniørberegningerne finder sted.”

Mulighed for videreudvikling 

Faktisk har Vandkunsten set så stort et potentiale i SCALGO Live, at tegnestuen i øjeblikket er i dialog med SCALGO omkring muligheden for at videreudvikle værktøjet. Dette med tanke på, hvordan man kan kombinere de mere overordnede terrændata og -analyser med modellering på bebyggelsesplan niveau, så værktøjet bliver mere tilgængeligt og værdifuldt for arkitektvirksomhederne.

SCALGO Lives simple brugerflade gør det muligt for ingeniører, byplanlæggere og landskabsarkitekter at arbejde med oversvømmelsesrisiko fra overfladevand ved planlægningen af fx et nyt boligområde. Huse bliver tegnet ind sammen med evt. kanaler, bassiner og diger, og en opdateret analyse sammenlignes med en analyse på det oprindelige terræn. Derudover er det muligt at undersøge den overordnede effekt af forskellige klimatilpasningstiltag og vurdere, hvad der fx sker i et villakvarter, hvor regnvand ledes ned i et nyanlagt bassin.

Samarbejdsplatform

Ud over at være et værktøj til at forstå og forebygge oversvømmelser er SCALGO Live også et redskab til dialog og beslutningsprocesser på tværs af organisationer. Således er oplevelsen også, at stadig flere brugere vælger SCALGO Live, fordi det giver mulighed for at (styrke et) samarbejde mellem kommuner og forsyninger. Derfor ser man også flere eksempler, hvor en kommune og forsyning begge bruger SCALGO Live for netop at kunne bruge værktøjet til en tværfaglig og tværorganisatorisk videndeling.

Det gør man fx i Silkeborg, Odense og Vejle. I Ballerup Kommune og Forsyning Ballerup har man integreret SCALGO Live i et stort fælles projekt i samarbejde med KLIKOVAND – og valgte på den baggrund at holde en fælles opstartsworkshop om SCALGO Live.

SCALGO Live bruger nr. 1000

Og så kunne SCALGO Live i øvrigt fejre Andreas Jønck Faartoft, landskabsarkitekt i Rambøll som bruger nummer 1000 i starten af april. Det blev markeret med leveringen af en terrænmodel-kage til Rambøll Vands afdeling for klimatilpasning og grøn infrastruktur.

 

Læs mere om SCALGO Live på Klimaspring

Gå til SCALGO Live her