Klimatilpasning med merværdi

Problemet med regn i store mængder er kendt – nu handler det om at udvikle løsningerne. Regn som ressource frem for problem er et uforløst potentiale, som Klimaspring fokuserer på for at understøtte vækst og innovation i virksomheder, samtidig med at målet er at skabe liv i byerne.

Byer i hele landet har været ramt af voldsomme skybrud med efterfølgende oversvømmelser. Især tætte byområder, hvor vandet ikke kan komme hurtigt nok væk, er udsat. Og klimaprognoserne peger på, at udfordringen kun bliver større: der kommer mere og voldsommere nedbør. Men samtidig kan vand skabe vækst og liv i byerne. Derfor er der brug for at udvikle løsninger, der gør regn til en ressource i stedet for et problem.

Med en målsætning om at skabe bedre byer ser vi derfor også på den merværdi, der skabes med Klimaspring projekterne. Det vil sige, på hvilke områder har projekterne en effekt for byen. Merværdi kan i den henseende være:

Sundhed og velvære for byens borgere. Fx ved at projektet fremme bevægelse og adgang til rekreative arealer som det bl.a. er hensigten med projektet Klimaflisen.

En mere miljøvenlig og biodivers by. Fx ved at projektet bidrager til at få mere natur og biodiversitet ind i byen, hvilket projektet BIOWATER Climapond er et godt eksempel på.

Sociale forhold og sammenhængskraft. Dvs. hvordan bidrager projektet til sociale løft i byen eller skaber en større sammenhængskraft blandt byens beboere omkring en fælles forståelse for udfordringerne med klimatilpasning. Dette ses fx i projektet Klimaflisen

Bedre infrastruktur i byenDette både i forhold til nye anlæg og renovering, hvilket både ses i projekterne Vandvejen, Klimaflisen og Smart realtidsstyring af vandsystemer

Forskønnelse af byen. Fx gennem projektets design- og arkitekturmæssige kvaliteter samt fornyelse og renovering, der opgraderer det æstetiske udtryk, som det bl.a. er tilfældet med projektet Klimaflisen