Dynamiske Skybrudskort

Bedre styring af oversvømmelsesrisiko

Idéen bag prejektet ”Dynamiske Skybrudskort” bygger videre på de Skybrudskort © SCALGO har udviklet i samarbejde med COWI som et landsdækkende kort over oversvømmelsesrisiko fra ekstremregn.

Men hvor Skybrudskortet og andre oversvømmelsesanalyser er statiske kortlægninger, som afspejler datagrundlaget på det tidspunkt, de blev frembragt, er idéen at udvikle et dynamisk redskab, der giver brugeren bedre mulighed for styre de konsekvenser, som beslutninger truffet på baggrund af kortlægningen har for det generelle risikobillede.

Målet er derfor at udvikle en applikation, der leverer dynamiske kortlægninger, som løbende og øjeblikkeligt afspejler ændringer i datagrundlaget, så beslutninger kan tages på baggrund af et opdateret og retvisende datagrundlag. På den måde vil løsningen kunne bruges til at vurdere effekten af ændringer i terrænet som f.eks. anlæg af nye veje, udstykninger etc. og vil kunne indgå som en aktiv del af byudviklingen. Det vil også være muligt, i realtid, at vurdere ændringer i oversvømmelsesrisiko i forbindelse med beredskabsscenarier. 

Applikationen skal udarbejdes, så den kan anvendes af medarbejdere i kommuner og forsyninger, der arbejder med oversvømmelsesrisiko, men som ikke nødvendigvis er eksperter i hydrologisk modellering, så løsningen kan anvendes af en bredere brugergruppe. 

Igennem prejektforløbet vil udviklingsarbejdet fokusere på at slå bro mellem teknologien og slutbrugernes behov for at maksimere den merværdi, som teknologien skaber i klimatilpasningsindsatsen hos f.eks. kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere.