Risikominimering

Rådgivningspakke til almene boligforeninger til risikominimering ved ekstremregn

Den øgede regnmængde samt ekstremregn øger risikobilledet for de almene boligforeninger, hvilket medfører udgifter til dels forsikring, dels personale der skal håndtere skaderne. Derudover medfører en høj skadesfrekvens tab af oplevet boligværdi. Willis er derfor interesseret i at udvikle en systemydelse, som samtænker tiltag målrettet klimatilpasning med generel risikominimering gennem bl.a. energirenovering og indsatser målrettet boligsociale udfordringer.

Produktet er en samlet rådgivningspakke til minimering af risici, og pakken indkøbes i forbindelse med igangsættelse af et LAR projekt. Ved at tilbyde denne helhedsorienteret rådgivningsydelse vil risikoen for høje udgifter til fremtidig drift og vedligehold kunne reduceres. Omkostningerne til risikominimerende tiltag finansieres delvist via efterfølgende adgang til billigere forsikring. Denne systemydelse organiseres som en ”one-stop-shop”, således at det er en simpel proces for den enkelte boligforeningen at købe ind i ydelsen samt få overblik over priser. Der skal endvidere udvikles en enkel udbudsteknisk løsning gennem rammeudbud.

Med omdrejningspunkt omkring de almene boligselskaber lyder spørgsmålet således: Hvordan kan vi sikre, at klimaændringerne inddrages i boligforeningernes beslutningsproces, når større renoverings- og investeringsprojekter skal igangsættes, og hvordan gøres det beboerne forståeligt, at en investering med afsæt i LAR løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) sikrer gevinster ved at benytte en helhedsorienteret risikominimeringsindsats?