Det klimasikrede plantehul

Regnvand skal bruges til vanding af byens træer, planter og buske og sikre en grøn og frodig by

Det klimasikrede plantehul tager afsæt i udfordringerne forbundet med vanding af byens træer, planter og buske. I dag ses det ofte, at vandingen af bl.a. gadetræer undervurderes i den kommunale praksis, hvilket har den konsekvens, at træerne ikke får den mængde vand, de faktisk har behov for til en frodig vækst. 

Det har negativ indflydelse på byrummets rekreative og miljømæssige værdier, ligesom det øger udgifterne til genplantning og ”nødpleje”. Ydermere koster vanding mange mandetimer, ligesom det i et miljømæssigt perspektiv er uhensigtsmæssigt, at der bruges rent drikkevand og kørsel til vanding af noget, der kan foregå på naturlig vis. 

Der er derfor et uudnyttet potentiale i at bruge regnvandet som vandingskanal til byens grønne elementer. Ved at sikre en løbende tilførsel af regnvand til byens træer, planter og buske, vil det være muligt at afhjælpe regnvandsproblemer i byen og forskønne byen på en mere optimal og økonomisk effektiv vis, end det sker i dag.