KLIMAFLISEN

Modulært fortovssystem der kombinerer vandhåndtering med byrumselementer

Aktivering af fortovsarealer i klimatilpasningen

Med KLIMAFLISEN bliver byens fortove brugt til at opsamle og håndtere regnvand. Samtidig bliver byrummet grønnere, og der skabes nye muligheder for oplevelser, ophold og leg i byen. KLIMAFLISEN håndterer regnvand fra tag- og fortovsarealer.

Vandet fra fortovet ledes ned gennem huller i flisen og via integrerede rør transporteres vandet til en faskine, der kan håndtere vandet ift. opmagasinering, forsinkelse, bortledning og nedsivning. Tagvandet ledes via flisens rørsystem direkte til faskinen, hvilket muliggør nedsivning af tagvand i de perioder hvor fortovet saltes. Saltholdigt vand fra fortovet ledes direkte til kloak i saltningsperioden.

Plug-funktioner

KLIMAFLISENS opbygning med lodrette og vandrette rør tillader, at flisen kan tilkobles funktioner af forskellig art. Funktionerne er udformet som et “Plug”, der kan isættes lodret i flisen. Den lodrette betjening gør, at funktioner i flisen kan vedligeholdes, opdateres og udskiftes henover flisens levetid. F.eks. kan intelligente Plug-sensorer aflæse og sende informationer om den aktuelle vandstand i systemet til forsyningsselskabet, men også til borgerne, der på den måde kan blive opmærksomme og klogere på forhold omkring klimaudfordringer og klimatilpasning. Derudover kan Plug-funktionen anvendes til montering af byrumsinventar, som f.eks. bænke, skiltning, belysning eller plantekasser, der inviterer til ophold, leg og nye oplevelser i et grønt og attraktivt byrum.

Regnen som ressource

KLIMAFLISEN genintroducerer det naturlige vandkredsløb i den eksisterende by. Ved at opsamle regnvand fra tag og fortov kan vandet anvendes som en ressource i byens rum ved at dirigeres til nærtliggende plantehuller og give næring til eller fordampe via beplantningen, mens det resterende vand nedsives. På den simple måde genoprettes vandets naturlige kredsløb i byen og tilløbet af vand til byens eksisterende kloaknet reduceres væsentligt, hvilket kan mindske omkostninger til nyanlæg og udvidelser af afløbssystemet.

Færre oversvømmelser – mere grønt i byen

KLIMAFLISEN er en omkostningseffektiv løsning, der kan reducere risikoen for oversvømmelser i den tætte by, hvor store befæstede arealer bidrager til problemerne med at komme af med regnvandet. Samtidig sikrer KLIMAFLISEN en mere effektiv spildevandshåndtering ved at afkoble op til 30% af nedbøren inden det tilgår byens rensningsanlæg.

KLIMAFLISEN er let at modulere og skalere i forhold til lokale krav om vandhåndtering og specifikke ønsker til forskønnelse og aktivering af byrummet. Med muligheden for at integrere grønne og legende byrumselementer i systemet er KLIMAFLISEN med til at gøre byrummet mere aktivt og attraktivt for byens beboere og brugere ved at invitere til leg, ophold og oplevelser.KONTAKT OG YDERLIGERE INFORMATION

Jeppe Ecklon, je@tredjenatur.dk