KLIMAFLISEN

Modulært fortovssystem der kombinerer vandhåndtering med byrumselementer

Med KLIMAFLISEN bliver byens fortove brugt til at opsamle og håndtere regnvand. Samtidig bliver byrummet grønnere, og der skabes nye muligheder for oplevelser, ophold og leg i byen.

Aktivering af fortovsarealer i klimatilpaningen
KLIMAFLISEN er et modulopbygget “plug & play” system. En fortovsflise med en særlig kantprofil tillader vandet at løbe ned i et underjordisk vandhåndteringssystem i form af en faskine (“plug”-delen), der sammenkobles med legende og grønne elementer i byrummet (“play”-delen).

Faskinerne er pakket ind i henholdsvis membraner og geotekstiler. Det betyder, at noget af vandet nedsiver, mens noget opmagasineres eller forsinkes. Derudover bidrager elementerne på overfladen til, at en del af vandet bruges, fordamper eller bortledes.

Målet er også at gøre KLIMAFLISEN intelligent på den måde, at indbyggede sensorer vil kunne aflæse og sende forskellige informationer (fx om den aktuelle vandstand i faskinen) til enten vandforsyningen, men også til borgerne, der på den måde kan blive opmærksomme og klogere på forhold omkring klimaudfordringer og klimatilpasning. KLIMAFLISEN er let at tilpasse lokale behov og krav om vandhåndtering og er omkostningseffektiv i forhold til anlæg og drift.

Forventet markedsintroduktion: 2017
Teststræk etableres i Københavns Kommune i 2017Hvordan håndterer KLIMAFLISEN vandet?

Lokal afledning af regnvand

KLIMAFLISEN håndterer regnvand fra tag- og fortovsarealer. Vandet fra tag ledes direkte til den nederste vandhåndterede del af flisen, mens vandet fra fortov ledes til faskinen via de mellemrum, der opstår mellem flisernes særlige kantprofiler.

Under jorden håndteres regnvandet via en kombination af opmagasinering, forsinkelse, bortledning og nedsivning. På overfladen bruges eller fordampes en del af vandet via de legende og grønne elementer i byrummet, som er en del af “plug & play” systemet. Fx til vanding af beplantning eller til vandpumper, vanddyser etc.

KLIMAFLISENS modulopbyggede system er fleksibelt, hvilket gør det let at tilpasse vandvolumenet til specifikke behov.

KLIMAFLISEN håndterer hverdags- og evt. dimensionsgivende regn. Hverdagsregnen udgør over 90 % af den regnmængde, der falder på årsplan. Håndtering af hverdagsrenen kan derfor aflaste kloaknettet betydeligt. Dimensionering til hverdagsregn reducerer desuden anlægsdybden, hvormed man undgår karambolage med eksisterende ledninger under fortovet. Om vinteren, hvor der saltes, kan vandet bort ledes til kloak i stedet for grønne arealer.

Hvorfor vælge KLIMAFLISEN?

Plads til vand, liv og leg i byen

KLIMAFLISEN kombinerer det bedste fra standardiserede faskineløsninger med grønne og legende byrumselementer i en omkostningseffektiv løsning, som traditionelle flise- eller faskineløsninger ikke kan matche. KLIMAFLISEN er let at modulere og skalere i forhold til lokale krav om vandhåndtering og specifikke ønsker til forskønnelse og aktivering af byrummet.

KLIMAFLISEN kan anlægges i samme arbejdsgang som rørudskiftninger i jorden eller genopretning af fortove. Systemet har den fordel, at selv kortere strækninger kan anlægges med fuld effekt.

Med KLIMAFLISEN aktiveres fortovet som et kombineret vandhåndterende system og et levende, legende og naturrigt byrum. Fortovet bevarer fortsat sin grundlæggende funktion, men giver samtidig mulighed for at tilføre byen en række nye kvaliteter og funktioner. Fx i form af beplantning, vandelementer og legeredskaber, der kan bruges og motivere til leg og bevægelse i byen samt byrumsinventar i form af bænke og trappeelementer, der kan bruges til ophold i byen. Med KLIMAFLISEN optager klimatilpasning altså ikke ny og dyr plads i byen.

Hvem skal vælge KLIMAFLISEN?

KLIMAFLISEN er en omkostningseffektiv løsning, der kan sikre mod oversvømmelser i den tætte by, hvor store befæstede arealer bidrager til problemerne med at komme af med regnvandet. Samtidig sikrer KLIMAFLISEN en mere effektiv spildevandshåndtering og afhjælper overløb af spildevand.

Derudover er KLIMAFLISEN med til at gøre byrummet mere aktivt og attraktivt for byens beboere og brugere ved at invitere til leg, ophold og oplevelser.

KLIMAFLISEN henvender sig til:

  • Forsyningsselskaber
  • Kommuner
  • Ejendomsudviklere
  • Boligforeninger og vejlaug