SAMVEJR

En digital platform til bedre borgerinddragelse i klimatilpasningsprojekter

Samvejr.dk er en digital platform, der kan bruges af kommuner, forsyninger og rådgivere til borgerinddragelse, videndeling og formidling i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. SAMVEJR giver borgerne mulighed for at tage aktivt del i klimatilpasningen og bidrage til konkrete klimatilpasningsprojekter i deres lokalområde. På den måde er SAMVEJR med til at styrke dialog, samskabelse og samarbejde mellem borgere, kommuner, forsyninger og rådgivere i forhold til at planlægge og gennemføre konkrete klimatilpasningsprojekter.

Viden og inspiration
SAMVEJR samler viden, vejledninger og cases om klimatilpasning til gavn for både borgere, myndigheder og private virksomheder, der ønsker at bliver klogere på de udfordringer, som de øgede regnmængder fører med sig og de løsninger, der skal være med til at sikre os mod oversvømmelser. Dermed kan SAMVEJR give viden og inspiration til alle de parter, der arbejder med klimatilpasningsprojekter.

Værktøjer til bedre borgerdialog
SAMVEJR indeholder en række digitale værktøjer, som borgere, kommuner, forsyninger og rådgivere kan bruge til inddragelse, dialog og samskabelse vedrørende et kommende eller igangværende klimatilpasningsprojekt. Værktøjerne er udviklet til at forbedre borgerdialogen og effektivisere den interne kommunikation og projektkoordinering.

Via SAMVEJR kan fx kommunen udsende målrettet og løbende information til borgerne i de områder, som klimatilpasningsprojektet vedrører. Derudover kan kommuner, forsyninger og rådgivere invitere borgerne til at komme med idéer og kommentarer til lokale projekter og dermed engagere dem i klimatilpasningen og drage nytte af borgernes viden om lokale forhold og deres specifikke behov og ønsker. 

SAMVEJR som projektrum
SAMVEJR er med til at effektivisere det interne projektarbejde mellem kommune, forsyning og rådgiver ved at samle al projektinformation, kommunikation og planlægning på én samlet platform. Det er med til at højne det fælles vidensniveau i projektforløbet og sikre en både tidsbesparende og billig løsning.

Brug SAMVEJR til at:

  • Gøre klimatilpasning relevant for lokalsamfundet og aktivere borgerne
  • Effektivisere kommunikation og planlægning mellem kommune, forsyning, rådgivere og borgere
  • Samle al projektinformation ét sted

 
Læs mere på

www.samvejr.dk

Markedsintroduktion: 2016 Hvordan fungerer SAMVEJR?

Fælles forståelse, fælles handling = bedre klimatilpasning

SAMVEJR kobler de digitale muligheder med social handling. SAMVEJR giver borgerne mulighed for at tage aktivt del i klimatilpasningen og indgå i klimatilpasningsprojekter, der forebygger og afhjælper oversvømmelser og samtidig skaber levende lokalmiljøer. 

SAMVEJR effektiviserer projektkommunikationen, udgør afsættet for fælles idéudvikling og mindsker i det hele taget afstanden mellem myndigheder og borgere i det enkelte projekt. SAMVEJR giver basis for, at klimaprojekter aktiverer borgere og forankres i lokalmiljøet. Hermed sikres klimaprojekters sociale bæredygtighed og tab som følge af træge processer og klager undgås. 

 

Hvem skal bruge SAMVEJR?

Digitale muligheder bliver til handling

SAMVEJR er en digital platform, der både indeholder viden om klimatilpasning og tilbyder en række konkrete værktøjer til klimatilpasningsprojekter. Værktøjerne er udviklet til at forbedre borgerdialogen og effektivisere den interne kommunikation og projektkoordinering.

På SAMVEJR kan fx en kommune, nemt og hurtigt oprette et projektrum med klimatilpasningsprojekter og bruge platformen til at dele viden, idéer, dokumenter mv. internt. Projektrummet kan også åbnes for borgere og eksterne rådgivere, men det er projektejeren, der bevarer den fulde kontrol over adgangen til projektdata og afgør hvilke funktioner og værktøjer, der skal offentliggøres og bruges i projektet.

Efterhånden som projektet tager form, guider SAMVEJR brugerne gennem projektforløbet. Både ved at give det store projektoverblik og ved at understøtte en lang række af de opgaver, der skal udføres før, under og efter projektet.

Hvorfor vælge SAMVEJR?

SAMVEJR er det eneste produkt på markedet, hvor der kan foregå en digital inddragelsesproces mellem borgere og myndigheder m.fl., og som samtidig kan bruges til at effektivisere det interne projektarbejde i forbindelse med klimatilpasning.

SAMVEJR har et simpelt og overskuelig design, som gør platformen let at tilgå for både borgere, myndigheder og rådgivere. Samtidig kan SAMVEJR bidrage til videndeling, inspiration og ikke mindst dialog og samskabelse på tværs af de forskellige parter, som er involveret i eller berørt af et klimatilpasningsprojekt.

SAMVEJR stiller en lang række funktioner og værktøjer til rådighed for brugerne. Herunder fx et modul til at udsende invitationer til borgerne, en kalenderfunktion og et overblik over projektforløbet, en arkivfunktion til dokumenter og referater, en kommentarfunktion hvor borgere og andre kan komme med idéer og forslag samt muligheden for at visualisere konkrete projekter med skitser og renderinger.

SAMVEJR er udviklet med afsæt i borgernes, kommunernes og forsyningsselskabernes behov og ønsker i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. SAMVEJRs inddragelses- og dialogværktøjer kan skræddersys og skaleres til både enkeltstående projekter og større klimatilpasningsindsatser.