SCALGO Live

Et digitalt værktøj til at forstå og forebygge oversvømmelser

SCALGO Live er er et browserbaseret, digitalt værktøj, der kan analysere og visualisere risiko for oversvømmelser ved ekstreme nedbørshændelser og stormflod. SCALGO Live anvender de mest detaljerede højdedata og kan give overblik over, hvordan vandet løber på terræn.

Samlet overblik oversvømmelser fra hav, vandløb og i lavninger 
I modsætning til statiske kortlægninger bygger SCALGO Live på dynamiske data. Det betyder, at analyserne løbende opdateres i takt med, at de underliggende data opdateres. Dermed bliver analyser og de deraf følgende beslutninger foretaget på et altid opdateret grundlag.

I SCALGO Live kan brugeren selv foretage ændringer i terrænet, hvorefter de afledte oversvømmelsesanalyser hurtigt opdateres. Dermed er det muligt at evaluere, hvordan terrænændringer som huse, veje, kanaler, bassiner og diger påvirker vandstrømning og oversvømmelsesrisiko. Det gør SCALGO Live til et effektivt planlægningsværktøj i forbindelse med klimatilpasningsprojekter og byplanlægning.

SCALGO Live har et simpelt brugerinterface og er bygget som et værktøj, der også kan anvendes af brugere, som ikke nødvendigvis er eksperter i oversvømmelsesmodellering.

SCALGO Live kan bruges af en bred kreds af medarbejdere i kommuner, vandforsyninger og staten, som arbejder med byplanlægning, klimatilpasning, beredskab og vandløb. Derudover kan SCALGO Live bruges af landskabsarkitekter og rådgivende ingeniører, der har brug for at inddrage overvejelser omkring overfladevand i deres arbejde.

Markedsintroduktion: 2015


Læs mere på

www.scalgo.comHvordan fungerer SCALGO Live?

Oversvømmelsesanalyse i fuld detalje

SCALGO Live er en browserbaseret applikation, der fungerer ved at kombinere en kraftfuld “beregningsmotor” med detaljerede og landsdækkende data, som fx den nationale terrænmodel, der indeholder en højdemåling for hver 40 cm i hele Danmark.

Interaktive analyser af data
I SCALGO Live kan brugeren interagere med data og dykke nærmere ned i de faktorer, som er afgørende for analysernes resultat som fx strømningsveje, vandoplande, terrænhældninger og -profiler, lavningsvolumener og vandløbstværsnit. Koblet med muligheden for at undersøge effekten af terræn ændringer, er SCALGO Live det ideelle værktøj, når oversvømmelsesproblematikker skal belyses og håndteres.

Bedre beslutningsgrundlag
SCALGO Live er et digitalt værktøj, som giver adgang til oversvømmelsesanalyser på meget detaljerede terrændata. I modsætning til statiske kortlægninger giver SCALGO Live brugerne mulighed for at undersøge de faktorer, som er afgørende for vandets strømning. Samtidig sikrer SCALGO Live et opdateret beslutningsgrundlag ved løbende at opdatere analyserne, når nye data bliver tilgængelige.

Tværfaglig dialog
Som værktøj er SCALGO Live simpelt og nemt at anvende. Også for brugere, der ikke er eksperter i datahåndtering og oversvømmelsesmodellering. Det betyder, at SCALGO Live kan anvendes af en bred kreds af brugere. Dermed er SCALGO Live et effektivt redskab til dialog og beslutningsprocesser på tværs af forvaltninger samt kommuner og forsyninger.

Ligeledes kan SCALGO Live bruges i beredskabssituationer, hvor der er behov for en hurtig og effektiv metode til at vurdere mulige indsatser i forhold til at bekæmpe oversvømmelser.

Hvorfor vælge SCALO Live?

  • Giver overblik over oversvømmelsesrisikoen for store områder med terrændata i fuld detalje

SCALGO Live kan med stor detalje i terrænrepræsentationen simulere, hvordan regn- og havvand flyder på terræn og i vandløb og kan således være med til at sikre et effektivt beredskab over for effekterne af ekstremregn og stormflod.

  • Giver brugeren mulighed for at interagere med og opdatere data

I SCALGO Live kan brugeren interagere med data og udforske de faktorer, der er afgørende for analysernes resultat. Brugeren kan også selv ændre i terrænet og med det samme se effekten af disse ændringer. Dette gør SCALGO Live til et effektivt planlægningsværktøj i forbindelse med byudvikling og klimatilpasning.

  • Et værktøj alle kan bruge

SCALGO Live har et brugervenligt design og kan anvendes af en bred kreds af brugere, der ikke er eksperter i oversvømmelsesmodellering. Værktøjet er målrettet brug i kommuner, vandforsyninger og staten, men kan også bruges af landskabsarkitekter og rådgivende ingeniører, der har brug for at inddrage overvejelser omkring overfladevand i deres arbejde. SCALGO Live er et effektivt dialog- og arbejdsredskab på tværs af forskellige instanser, forvaltninger og faggrupper.

  • Er et planlægningsværktøj

SCALGO Live giver brugeren mulighed for selv at redigere og udforme terrænet efter et projektforslag og bruge de integrerede analyser til at se de overordnede konsekvenser af ændringerne. SCALGO Live kan bruges til at visualisere og præsentere klimatilpasnings- og byudviklingsprojekter på en måde, som alle kan forholde sig til og fx anvendes i forbindelse med borgerinddragelse.

  • Er en kosteffektiv investering

SCALGO Live er et kosteffektivt og tidsbesparende alternativ til andre produkter på markedet. SCALGO Live anvender kosteffektive analysemetoder og interaktive værktøjer, som er nemme at bruge og har en bred anvendelighed i kommuner, forsyninger og staten. 

 

Hvem skal vælge SCALGO Live?

SCALGO Live er målrettet ansatte i kommuner, vandforsyninger og staten, som arbejder med byplanlægning, klimatilpasning, beredskab og vandløb.

Derudover er SCALGO Live et redskab til landskabsarkitekter og rådgivende ingeniører, der enten arbejder direkte eller mere perifert med vand og klimatilpasning.