SCALGO Live

Et digitalt værktøj til at forstå og forebygge oversvømmelser

Kortlægning af oversvømmelsesrisiko fra hav, vandløb og i lavninger 

SCALGO Live er er et browserbaseret, digitalt værktøj, der kan analysere og visualisere risiko for oversvømmelser ved ekstreme nedbørshændelser og stormflod. SCALGO Live anvender de mest detaljerede højdedata og kan give overblik over, hvordan vandet strømmer på terræn.

Byplanlægning, klimatilpasning, beredskab og vandløb

I SCALGO Live kan brugeren selv foretage ændringer i terrænet, hvorefter de afledte oversvømmelsesanalyser hurtigt opdateres. Dermed kan man evaluere, hvordan terrænændringer som huse, veje, kanaler, bassiner og diger påvirker vandstrømning og oversvømmelsesrisiko. Det gør SCALGO Live til et effektivt planlægningsværktøj i forbindelse med klimatilpasningsprojekter og byplanlægning.

Ligeledes kan SCALGO Live bruges i beredskabssituationer, hvor der er behov for en hurtig og effektiv metode til at vurdere mulige indsatser i forhold til at bekæmpe oversvømmelser.

Et værktøj alle kan bruge

SCALGO Live har et brugervenligt design og kan anvendes af en bred kreds af brugere, der ikke nødvendigvis er eksperter i oversvømmelsesmodellering. Værktøjet er målrettet brug i kommuner, forsyninger og staten, som arbejder med byplanlægning, klimatilpasning, beredskab og vandløb. Men også af landskabsarkitekter og rådgivende ingeniører, der har brug for at inddrage overvejelser omkring overfladevand i deres arbejde. Det gør SCALGO Live til et effektivt dialog- og arbejdsredskab på tværs af forskellige instanser, forvaltninger og faggrupper. 

Altid opdateret datagrundlag 

I modsætning til statiske kortlægninger bygger SCALGO Live på dynamiske data. Det betyder, at analyserne løbende opdateres i takt med, at nye data bliver tilgængelige fra stat og kommune. Dermed bliver analyser, og de deraf følgende beslutninger, foretaget på et altid opdateret grundlag.

Oversvømmelsesanalyse i fuld detalje

SCALGO Live anvender data fra den detaljerede danske højdemodel med højdepunkter for hver 40 cm, hvilket gør analyserne meget præcise og til et godt beslutningsgrundlag. SACLGO Live kan med stor detalje i terrænrepræsentationen simulere, hvordan regn- og havvand strømmer på terræn og i vandløb og kan således sikre et effektivt beredskab over for effekterne af ekstremregn og stormflod.

Interaktive analyser af data

I SCALGO Live kan brugeren interagere med data og dykke nærmere ned i de faktorer, som er afgørende for analysens resultater som fx strømningsveje, vandoplande, terrænhældninger og -profiler, lavningsvolumener og vandløbstværsnit. Koblet med muligheden for at undersøge effekten af terrænændringer er SCALGO Live det ideelle værktøj, når oversvømmelsesproblematikker skal belyses og håndteres. KONTAKT OG YDERLIGERE INFORMATION

www.scalgo.com

Morten Revsbæk, morten@scalgo.com

Signe Barnes, signe@scalgo.com