VANDVEJEN

Samlet vejsystem der håndterer regnen og tilfører byrummet ny værdi og funktionalitet

Nye veje for vand

VANDVEJEN er en løsning til synlig klimatilpasning og regnvandshåndtering, hvor byens eksisterende arealer og overflader udnyttes til at lede vandet væk. Samtidig giver VANDVEJEN mulighed for at skabe attraktive og rekreative byrum, hvor vandet bliver synligt i gadebilledet og bidrager til en sanselig oplevelse med blå og grøn natur, der hvor vi bor og færdes i byen.

Et vandhåndterende vejsystem

Som vejsystem består VANDVEJEN af en række elementer, der kan sammensættes på forskellige måder, så hele gaderummet kommer i spil i designprocessen. Det giver mulighed for stor fleksibilitet og tilpasningsmuligheder i forhold til at imødekomme lokale krav til vandhåndtering og ønsker til nye og flere funktioner i byrummet.

VANDVEJEN kan håndtere hverdagsregn, men også de store mængder regn, der falder under et skybrud. Vejsystemets grundelement er en specialudviklet betonkanal, som opstuver og leder vandet. Kanalen kan enten placeres i vejens midte, så vejprofilet får en symmetrisk V-form og afvandes mod vejmidten eller langs den ene vejkant, så vejprofilet bliver asymmetrisk og afvandingen sker mod den ene side af vejen.

I begge tilfælde er det muligt at lede regnvand væk fra fortovsarealer og husfacader og bruge kapaciteten i selve vejprofilet til at håndtere regn fra ekstreme nedbørssituationer, så risikoen for vandindtrængning i kældre og skader på omkringliggende bygninger minimeres ved skybrud. Systemet kan modtage vand fra tag-, fortovs- og vejarealer og kobles til eksisterende kloak.

Byrumselementer med merværdi

VANDVEJENs fleksible og modulopbyggede design giver mulighed for at skabe smukke, grønne og flerfunktionelle byrum. Vejsystemet kan sammensættes med en kombination af åbne og lukkede vandkanaler, som giver variation i oplevelsen og brugen af byrummet. De åbne kanaler gør vandet synligt i bybilledet, mens kanalen også kan lukkes med forskellige stållåg, herunder en rist til overgang/overkørsel, et låg til rindende vandløb og et låg til planter/regnbed. Et bænkmodul inviterer til ophold og kan bruges som et socialt samlingssted for gadens beboere eller af forbipasserende, der har brug for et hvil.

VANDVEJEN gør det muligt at anlægge mere ensartede og sammenhængende vej- og fortovsforløb, der giver et flot visuelt udtryk uden at gå på kompromis med vejens funktion som transportåre. VANDVEJEN skaber merværdi til byen og vejens brugere via effektiv håndtering af regnvand, design af høj kvalitet og robuste materialer.

VANDVEJEN kan anlægges på veje, men også på pladser, større parkerings-/erhvervsarealer eller i gårdrum, hvor der er behov for effektiv regnvandshåndtering og mulighed for at aktivere byrummet på nye måder.KONTAKT OG YDERLIGERE INFORMATION

www.vandvejen.dk

Simon Toft Ingvertsen, sti@envidan.dk

Louise Grassov, louise@schulzeplusgrassov.com

Lars Ladehoff, lars.ladehoff@colas.dk