VANDVEJEN

Samlet vejsystem der håndterer regnen og tilfører byrummet ny værdi og funktionalitet

Med VANDVEJEN er det slut med ukontrollerede oversvømmelser og veje, der står under vand. Med VANDVEJEN bruges vejen nemlig ikke kun til transport, men også til håndtering af små og store mængder regnvand.

Samtidig giver VANDVEJEN mulighed for at skabe attraktive og mere funktionelle og grønne by- og gaderum. Dette fordi VANDVEJEN kan kombineres med etablering af fx regnbede og byrumsinventar såsom bænke og cykelstativer, uden at det går ud over kravet til fremkommelighed og sikkerhed på vejen.

VANDVEJEN består af to dele: et særligt tilpasset vejprofil, der leder vandet, og en vandrende, der modtager og håndterer vandet. Vandrenden kan rumme hverdags - regn op til et ønsket serviceniveau, mens vejprofilet gør, at systemet har den nødvendige ekstra kapacitet til at fungere som et midlertidigt reservoir ved skybrud.

Vandrenden kan enten etableres som en lukket rende midt i vejen eller som en kombineret åben og lukket rende langs vejen. De åbne render betyder, at vandet bliver synligt i gaderummet – dog uden at være til gene eller fare for trafikanter eller fodgængere. VANDVEJENS fleksible design sikrer en omkostningseffektiv løsning, som let kan tilpasses lokale behov.

Forventet markedsintroduktion: 2017

VANDVEJEN er etableret som 1:1 afprøvninger i Skanderborg og Middelfart

Læs mere på www.vandvejen.orgHvordan håndteres vandet?

VANDVEJEN er en fleksibel systemløsning, som er let at dimensionere efter specifikke behov.

Et system med åbne og/eller lukkede vandrender kan håndtere hverdagsregn fra vejfladen op til en traditionel dimensionsgivende regn (fx 5- eller 10-årsregn). Ved overskridelse af dimensionsgivende regn (fx ved skybrud) udnyttes selve vejarealet til midlertidig opmagasinering af regnvandet. Systemet kan også håndtere vand fra tilknyttede tagarealer.

Afhængig af lokale forhold kan vandet enten transporteres hurtigt videre eller forsinkes og udledes til nærliggende egnede arealer eller recipient. Hvis forholdene tillader det, kan vandrenden også konstrueres til nedsivning direkte gennem bunden.

Ved ekstremregn fungerer hele vejen som et midlertidigt reservoir, hvis kapacitet kan justeres ud fra vejens hældning og højden på kantstenene. Systemet kan desuden kobles til eksisterende kloak og dermed fungere som et forsinkelsesanlæg.

I forhold til rensning af vandet fra vejen vil systemet være kompatibelt med en række renseløsninger.

 

Hvorfor vælge VANDVEJEN?

Vejen der kan meget mere end at være vej

VANDVEJEN er prismæssig konkurrencedygtig med andre vandhåndteringsløsninger, herunder omkloakering, permeable veje, vejbede m.v. Samtidig er løsningen fleksibel og kan skaleres med udgangspunkt i lokale krav om vandhåndtering, ligesom den er nem at anlægge og drifte.

Ved at kombinere teknik, funktion og rekreative værdier i én samlet løsning skaber VANDVEJEN plads til både vand og byliv i byen. Og er dermed med til at gøre byen til et bedre sted at bo og opholde sig.

Med stadig mere regn og efterspørgsel på gode og sunde byrum er der behov for at aktivere byen på nye måder. VANDVEJEN gør det muligt at få mere ud af byens infrastruktur og arealer ved at udnytte den samme plads til flere formål. Nemlig ved at bruge vejen til at skabe en mere levende og grønnere by, samtidig med at vejen bruges til at håndtere den stigende udfordring med regnvand.

Dermed er VANDVEJEN med til at reducere risikoen for oversvømmelser i den tætte by, hvor de mange befæstede arealer gør det svært at komme af med regnvandet, når det regner kraftigt.

Hvem skal vælge VANDVEJEN?

VANDVEJEN kan fungere som en effektiv skybrudsvej og let indgå i en større sammenhængende skybrudsinfrastruktur med mulighed for både transport og forsinkelse af store vandmængder.

VANDVEJEN er en løsning til:

  • Forsyningsselskaber
  • Kommuner
  • Private fællesveje
  • Erhvervskunder med fx store parkeringsarealer